Email: info@calypsotours.info
Telefon: +381 11 361-9299; 361-5352
Mobilni: +381 63 1177-810
pon - pet: 09-19h, subota 10-15h

Ljubljana-Bled-Bohinj

LJUBLJANA – BLED – BOHINJ

Autobusom 4 dana – 1 noć

Slovenija je primorska, podalpska država na jugu srednje Evrope. Zbog svog interesantnog geografskog položaja, geografskih karakteristika i netaktnuih prirodnih lepota, Slovenija privlači veliki broj turista. Ljubljana, glavni i najveći grad ove države, nalazi se u takozvanoj ljubljanskoj kotlini, na reci Ljubljanici i predstavlja administrativni, kulturni, naučni, politički i ekonomski centar države. Jedna od glavnih karakteristika Ljubljane je svakakstari grad kai različiti arhitektonski stilove sa kojima se možete susresti.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  – BEOGRAD
Polazak iz  Beograda je u 23h (tačno mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje). Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.dan . –LJUBLJANA 
Dolazak u Ljubljanu u jutarnjim časovima. Upoznavanje grada sa vodičem: Prešernov trg, Riblji trg, Tromostovje, Univerzitet, Robova fontana, Zmajev most... Mogućnost fakultativne posete Ljubljanskom gradu. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3.dan  - BLED – BOHINJ 
Doručak. U 09h napuštanje hotela. Odlazak na fakultativni izlet do jezera Bled i Bohinj. Jezero Bled je biser slovenačkih Alpa, okružen planinskim vrhovima, a na sredini jezera nalazi se ostrvce na kojem je crkva Sv. Marije. Dolaskom na Bled predviđeno slobodno vreme za individualne aktivnosti, a naši predlozi su: šetnja uz jezero, poseta bledskoj tvrđavi sa koje se pruža čaroban pogled na jezero i okolinu, pauza za kafu i čuvene bledske krempite. Nastavak vožnje ka Nacionalnom Parku Triglav i poseta Bohinjskom jezeru koje je najveće prirodno jezero Slovenije. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima.
4.dan  – BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA ARANŽMANA
15.02. – 17.02.2018. 3 * 65 €
09.03. – 12.03.2018. 3* 65 €

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta)na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi
 • 1 noćenje sa doručkom (švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2 +1 sobama
 • panoramskrazgledanje Ljubljane sa vodičem
 • usluge vodiča /pratioc grupe
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • putnzdravstvenosiguranje
 • individualne troškove
 • ulaznice za muzeje
 • Fakultativne izlete (min 25 osoba)
  • Bledski Bohinjskjezer20 € / 15 € deca d12 god
  • poseta Ljubljanskom gradu (uspinjača uključena u cenu) 10 €

POPUSTI I DOPLATE:

 • Doplata za 1/1 sobu - 35€ (jednokrevetna soba na upit)
 • Doplata za polazak iz N.Sada 10€ / minimum 4 putnika za transfer
 • Polazak iz Užica, Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda) Batočine - doplata za transfer 20€ / minimum 4 putnika
 • Polazak iz Zrenjanina – doplata za transfer 20€/ minimum 4 putnika
 • Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) 55€, u zajedničkom ležaju dete d6 god.ostvaruje popust 40%

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deprograma i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza,parking, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina plokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OPIS I LOKACIJA HOTELA (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):

 • Hotel Ljubljana Resort 3* nalazi se u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom...

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • dinarski pprodajnom kursu poslovne banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćen7 dana pred put,
 • platnim karticama VISA,DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS
 • 40% prilikom rezervacije, ostatak na 2 rate čekovima, realizacija 10. Ili 20. u mesecu
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak na rate kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRES

NAPOMENE:

 • Agencija zadržava pravkorekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije programu putovanja
 • Organizator zadržava pravpromene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivni okolnosti

POSEBNE NAPOMENE:

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđenje na svakih 3,5 d4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samza svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemda je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebnje jasnsagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni psvom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualnza svaksedište podešavati, i imajte u vidu da onštje za nekoga toplo, za drugog je hladni sl. Dakle, za grupnputovanje potrebnje punrazumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga pputniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Organizator putovanja zadržava pravpromene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravizmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kai redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimda uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemda na internetu provere radnvreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvaničnutvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i inpartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije d09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer tisključivzavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena okdostupnosti nekih sadržaja, jer isključivzavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj psobama, jer tisključivzavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data plokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kai Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodnputnzdravstvenosiguranje je obaveznza pojedine destinacije. SavetujemVas da istposedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kai kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstvenosiguranje, potvrde smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je sampisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
ILI AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVDA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

Cenovnik br.1 od 01.11.2017.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja T.A.CalypsTours International pčlanu 63. Zakona turizmu
Licenca OTP 226/2010 od 11.02.2010. godine

 

Logo (2)

logo